Denne sektion vedrøre VTS håndtering af pædofilsager i organisationen. Både i form af forskellige youtube kanaler hvor enkelt personer udtaler sig og påviser VTS modstridene udsagn, men også myndighedernes håndtering af disse sager.

 

Myndighederne i Queenlands vedtager lov, der giver fængselsstraf til præster som ikke melder den der har bekendt(skriftet. Red), at have misbrugt børn, til politiet.

Queenlands, Aus. 09-08-20

Præster i Queensland er nu tvunget til at bryde tavshedsløftet når det gælder børnemisbrug eller risikere 3 års fængsel.

 Den fornylig vedtaget lov, tvinger præsteskabet til at melde kendte eller mistanke om børnemisbrug til politiet. Loven betyder at religiøse institutioner og deres medlemmer ikke kan bruge præsteprivilegiet ( tavshedsløfte i forbindelse med at skrifte. Red) som forsvar, når det gælder sager om børnemisbrug.

  Ministeren Mark Ryan siger at loven skal sikre beskyttelsen af sårbare børn.

  ” Kravet og sagt direkte, den moralske forpligtelse, forpligter os til at melde bekymrende adfærd overfor børn og det gælder alle i dette samfund ,” Sagde han.

  ”Der er ikke hentydet til nogen speciel gruppe eller beskæftigelse”.

  ” Alle har et ansvar i at beskytte børn”

   Loven gælder oplysninger som modtages fra nu af også selvom det drejer sig om overgreb som er foregået for længe siden.

   Vedtagelsen af loven blev også støttet af oppositionen.

                 `De vil gå i fængsel før de vil adlyde`

Men One Nation(politisk parti, red) MP Stephen Andrew siger at det skaber en farlig præcedens for de religiøse ledere.

  ” Denne lov er en alvorlig trussel for den offentlige tillid og sammenhold i samfundet.” udtalte Hr. Andrew

   ” Mange præster og biskopper har offentligt udtalt at de hellere vil i fængsel end at adlyde lovene.”

  ” Hvor meget kan folk i Queensland være sikre på ,at de lever i et frit og åbent demokrati, styret af loven, når staten kan fængsle biskopper?”

   Medlemmer af den katolske kirke i Queensland har før udtrykt modstand mod loven.

   Tidligere på året har den katolske ærkebiskop i Brisbane, Mark Coleridge sagt til ABC at han ikke mente at bryde tavshedsløftet ville ”gøre det mere sikkert for de unge mennesker.”

                                       ´ DET HANDLER OM MORAL´

Hetty Johnston fra foreningen Braveheart der arbejder for at beskytte børn, har givet sin støtte til de nye love.

  ” Jeg tror ikke at der er fængsels tid nok i verden til at erstatte et barns uskyld... hvilken slags straf er passende for én som har tilladt at dette sker?”

   ” Så mon ikke det er på tide, det handler om moral.”

   Loven er en følge af anbefalingerne fra den Royale Commisssion into Institutional Respons to child Sexual Abuse.

Vedtagelsen af loven falder også sammen med Queenslands tema uge `beskyt børnene`.

  Link til avisartikel Queensland passes law to jail priests for not reporting confessions of child sexual abuse

 

Holland 2/09-20

Jehovas vidner skriver et åbent brev til den hollandske regering: Dybt fornærmede over fejlagtig kritik fra ministeren for retsbeskyttelse Sander Dekker omkring deres håndtering af sager om seksuelt overgreb på børn.

I et åbent brev til den hollandske regering, udtykkes der stærk utilfredshed med udtalelser af Dekker fra slutningen af august, om det religiøse samfund.

Ministeren meddelte regeringen, at han undersøger mulighederne for at indføre en lov som lægger ansvaret, i tilfælde af overgreb i private organisationer, hos ledelsen. Formålet med loven er, at straffe ledelsen, der på trods af viden om overgreb, ikke melder overgreb til myndighederne.

Jehovas Vidners hovedkontor i Emmen, mener at Dekker har fremstillet organisationen som ”hjerteløs og ufølsom overfor ofre for børnemishandling”.

Forkerte oplysninger

I det åbne brev fra Mandag (1/9-20) siger Jehovas Vidner ledelse, at Dekker har givet forkerte oplysninger, eksempelvis den rapport som Dekker baserer sine udtalelser på, er betegnet som ubrugelig af andre eksperter.

Lederne refererer til udtalelsen om ” at Jehovas Vidner hindrer ofre i deres trossamfund i ,at gøre brug af deres ret til at søge hjælp og retfærdighed.” Yder mere mener de at det forkert at kalde Jehovas Vidner for ” et lukket trossamfund”

En oversættelse af det åbne brev kan læses neden for.

Til præsidenten for Repræsentanternes Hus

af staternes general

Boks 20018

2500 EA HAAGEN Emmen,

1. september 2020

Emne: Åbent brev

Det er vildledende og forkasteligt, at minister Sander Dekker fremstiller Jehovas Vidner som hjerteløse og ufølsomme overfor ofre for børnemishandling. Vi er derfor dybt fornærmet af hans forkerte erklæring i brevet af 27. august 2020 til præsidenten for Repræsentanternes Hus om, at vi forhindre ofre i vores trossamfund i at udøve deres 'ret til hjælp, pleje og retfærdighed'. Vi mener det derfor også yderst fornærmende og yderst diskriminerende, at ministeren fejlagtigt identificerer Jehovas Vidner som et 'lukket samfund', og at vores børn skal overvåges nøje af lærere og uddannelsestilsynet.

I et moderne samfund har et så betændt og fornærmende sprog ingen plads. Vi benytter derfor lejligheden til at rette op på dette og give dem de rette fakta.

Fakta om Utrecht-rapporten

  Minister Dekker udtaler, at hans påstande understøttes af rapporten fra Utrecht University fra november 2019 (UU-rapporten). Hvad han dog ikke gengiver er,at tre separate ekspertrapporter konkluderer, at rapporten indeholder meget alvorlige fejl og 'næsten ingen kvantitativ værdi 'og ikke nyttig 'til det tilsigtede formål.

  Minister Dekker udtaler sig endvidere om, at dommeren mente det var forkert af Jehovas Vidner at appellere dommen. Men appelretten i Arnhem-Leeuwarden i sin dom af 4. august 2020 (nr. 200.274.775) angiver ganske enkelt, at appellen ikke længere er af hastende betydning (afsnit 5.3). Appelretten har angivet, at den appel, vi har anlagt af principielle grundet Artikel 8, 9 og 14 i den europæiske menneskerettighedskonvention, sager om meritterne skal håndteres i stedet for ved en sammenfattende procedure (afsnit5.6). Denne procedure har endnu ikke fundet sted. Vi stoler på ,at retten, så snart retssagen finder sted, vil konkludere, at rapporten er fundamentalt falsk, upålidelig og diskriminerende.

 Minister Dekker undlader også at nævne, at rapporten ikke desto mindre på trods af de mange alvorlige fejl konkluderede, at Jehovas Vidner var meget mere villige end befolkningen i Holland generelt, til at rapportere påstande, om seksuelt misbrug til politiet. Blandt den generelle befolkning kun 9% af beskyldningerne om seksuelt misbrug rapporteres til politiet, og kun 3% af sager rapporteres til politiet. 2 Til sammenligning er Jehovas Vidner 3 gange så sandsynlige (27% vs. 9%) villige til at rapportere til politiet og 10 gange så ofte (30% vs. 3%) til at rapportere. Det er bemærkelsesværdigt, at ministeren ikke anerkender denne kendsgerning, da Jehovas Vidners vilje til at rapportere beskyldninger om misbrug vil være den primære årsag til det, hvorfor Repræsentanternes Hus har bedt om rapporten. Hvorfor vender minister Dekker sig imod Jehovas Vidner og kommer med, disse falske beskyldninger i medierne, skønt han ved ,at langt størstedelen af tilhængere af andre religioner og ikke-religiøse grupper i Holland ikke melder sager om seksuelt misbrug? Han svarer ikke på dette.

  Minister Dekker anerkender heller ikke, at fokus i rapporten var på personer som på et bestemt tidspunkt er eller var Jehovas vidner i deres liv. Kun 4% af beskyldningerne (15 beskyldninger), blev rettet mod en 'ældste eller anden autoritet i trossamfundet' over en periode på 70 år. De resterende 96% af beskyldningerne, der vedrørte påstået misbrug fra familiemedlemmer, venner, naboer og andre havde derfor intet at gøre med trossamfundet Jehovas Vidner . Ingen anden undersøgelse i Holland, som skulle være bestilt eller godkendt af regeringen, har været baseret på en sådan diskriminerende definition af 'seksuelt misbrug', hvor det eneste krav har været, at det er påståede offer eller gerningsmand skulle have været i en bestemt religion på et eller andet tidspunkt i hans liv.

  Hvorfor har minister Dekker ikke bestilt en sammenlignelig undersøgelse af seksuelt misbrug hos tilhængere af de største religioner i Holland, nemlig den katolske kirke, de protestantiske religioner, den Jødedom eller Islam, som tilsammen udgør 49% af befolkningen? Især da forskning viser, at 33% af børn i Holland (for ikke at nævne voksne) er ofre for seksuel misbrug eller seksuel vold?

  Forskningen fra 2011 om 'Seksuelt misbrug af mindreårige i den romersk-katolske Kirke , hvortil minister Dekker henviste i sit brev til Repræsentanternes Hus, var ikke almindelige medlemmer af den katolske kirke. Denne undersøgelse var begrænset til påstande om seksuelt misbrug af børn rettet imod repræsentanter for den romersk-katolske kirke Provinic - gejstlige, religiøse, pastorale arbejdere med kirkelig beskæftigelse. Igen giver Minister Dekker ingen forklaring på hans diskriminerende  fokus på Jehovas Vidner.

Fakta om Jehovas Vidners tro og praksis

  Minister Dekker har også fremsat forkerte udsagn om religiøs tro og praksis i Jehovas Vidner, så vi benytter lejligheden til at rette op på dette og give jer de rette fakta.

  Jehovas Vidner yder trøst og åndelig hjælp til ofre for børnemishandling og deres familie medlemmer. Vi mener, at dette er vores moralske forpligtelse. Vi følger hermed Bibelen, hvori seksuelt misbrug af børn er en forbrydelse.

  Jehovas Vidner betragter også seksuelt misbrug af børn som en afskyelig synd mod offeret, en synd mod den kristne menighed og frem for alt en synd mod Gud. Vi tror ikke på, at vi er immune overfor denne globale plage. Vi er forpligtet til at bekæmpe dette onde ved dens kilde igennem menighederne ved bibelsk vejledning og løbende vejledning i emnet seksuel overgreb på børn.

  Derfor har Jehovas Vidner offentliggjort materiale i Vagttårnets blade Vagttårnet og Vågn op ! i over 35 år og i religiøse bøger og videoer, der giver forældre klare, rettidige og praktiske råd om at beskytte deres børn mod det onde i seksuelt misbrug af børn. Sådanne publikationer er udgivet på hundreder af sprog, og hundreder af millioner eksemplarer er blevet trykt. Dette materiale er tilgængelig gratis i vore menigheder og i offentligheden, både trykt og på den officielle hjemmeside Jehovas Vidners websted (www.jw.org).

   I 2018 blev et globalt dokument offentliggjort omkring politikken til beskyttelse af børn i Jehovas Vidner udgivet med titlen `` Jehovas Vidners bibelske holdning til beskyttelse af børn '' ,som indeholder retningslinjer og hjælp til beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug ,som også tidligere blev offentliggjort i religiøse publikationer fra Jehovas Vidner. Denne globale politik er offentliggjort på Jehovas Vidners officielle hjemmeside, www.jw.org, og findes på snesevis af sprog Reglerne siger, at ældste i menighederne med Jehovas Vidner vil føre tilsyn om overholdelse af en juridisk meldepligt, så snart de bliver opmærksomme på en beskyldning om børnemishandling.

I jurisdiktioner uden en juridisk meldepligt, såsom Holland, vil ældste stadig være aktive og indgive en rapport, når det ser ud til, at et barn risikerer at blive misbrugt af den tiltalte. I i alle tilfælde informerer de ældste det voksne offer eller ofrets forældre om deres ubetingede ret til at melde det til myndighederne. Derudover er alle Jehovas Vidner menigheder i Holland (og de mere end 119.000 Jehovas Vidners menigheder over hele verden) i tre på hinanden følgende religiøse tjenester af en time gennemgået tre studieartikler fra Vagttårnet for maj 2019, hvor emnet seksuelt misbrug af børn blev åbent diskuteret. Mere end 10 millioner eksemplarer af dette nummer af Vagttårnet er blevet trykt og på mere end 275 sprog. Yderligere 6,7 millioner eksemplarer er blevet downloadet fra Jehovas Vidners websted, www.jw.org.

  Disse tre artikler i Vagttårnet behandler spørgsmålet om, hvordan man beskytter børn mod seksuelt misbrug, hvordan ældste handler i menighedens interesse, herunder at melde sådanne beskyldninger til myndighederne, og hvordan forældre kan beskytte deres børn . Artiklerne dækkede også, hvordan erfarne kan trøste dem, der har været udsat for seksuelle overgreb i deres ungdom.

  Så vidt vi ved, har ingen religiøs institution gjort en verdensomspændende indsats som Jehovas Vidner behandler emnet for børnemishandling punkt for punkt i alle deres menigheder under gudstjenester, der er åbne for offentligheden. I hver af de tre weekendender deltog mere end 8,5 millioner mennesker verden over.

I modsætning til hvad minister Dekker hævder, er Jehovas Vidner et åbent og gennemsigtigt trossamfund, hvor alles privatliv respekteres. Vi tager vores tro alvorligt, men lever ikke i et isoleret trossamfund adskilt fra verden. Vi nyder et helt normal liv i samfundet. Langt størstedelen har et fuldtidsjob, ejer eller lejer deres eget hjem, nyder afslapning og tilbringer tid med venner og familie. Vores børn går regelmæssigt i skole, shopper, ser fjernsyn og film, bruger Internettet, dyrker sport og tilbringer tid sammen med jævnaldrende. Samtidig er det logisk, at vi primært danner venskaber og søger tilknytning til enkeltpersoner, der deler vores tro og moralske værdier. Det er fornærmende for alle, der aktivt yder hjælp til ofrene og deres slægtninge. Dekker hævder fejlagtigt, at ofrene mangler følelsesmæssig og praktisk støtte. Når det modsatte viser sig.

  De ældste i vores menigheder interesserer sig kærligt og aktivt for det åndelige og følelsesmæssige behov hos dem i menigheden. En af de måder, som ældste gøre dette er gennem åndelig støtte, som altid ydes gratis. Hyrdebesøg er et integreret og regelmæssig del af de ældstes religiøse aktiviter. De yder åndelig støtte og det er en prioritet, især i tilfælde af seksuelt misbrug af børn. Hvis det er en kvinde der er offeret kan de ældste yde støtte hjulpet af erfarne kvinder i menigheden.

  Men ældste anerkender deres grænser. De er ikke sundhedspersonale. Om nogen søger professionel behandling er en personlig beslutning. Desuden ignorerer minister Dekker fuldstændigt det faktum, at Jehovas Vidner i Holland, inklusive ofre for seksuelt misbrug af børn kan med tillid ringe til vores landsdækkende religiøse kontor for at dele deres bekymringer .

  Internationalt anerkendte eksperter skitserer alvorlige mangler i UU-rapporten. Vi vil rette din opmærksom på ekspertrapporten af 7. januar 2020 af Holly Folk, Massimo lntrovigne og J. Gordon Melton

I Holland har Jehovas Vidner en integritet, der strækker sig over mere end 110 år. Ifølge en undersøgelse foretaget af historikeren Tineke Piersma var der mindst 468 Vidner arresteret under den nazistiske besættelse. 126 af dem (108 mænd og 18 kvinder) døde i fangenskab, hovedsageligt af sygdom og underernæring. Andre blev henrettet. I Zwolle minder et mindesmærke os om Herman van Elburg, der døde for sin tro i koncentrationslejren , Dachau og en kone og to små børn. 75 år senere yder mere end 30.000 Jehovas Vidner et positivt bidrag til Hollandsk samfund. Vi tager derfor stærkt afstand fra den falske beskyldning om, at vi forsømmer at vis omsorg for ofre for seksuelt misbrug.

 Vi takker for muligheden for at præsentere disse fakta.

Venlig hilsen,

På vegne af bestyrelsen af Jehovas Vidner i Holland

M. van Ling

Bestyrelsesmedlem

link til artikel

link til åbent brev