1919- udledt hvordan ?

 

 


Der lægges vægt på 1919, da det er året, der siges at Jesus valgte Vagttårnselskabet og dets styrende råd til at repræsentere ham på jorden. På trods af at det bibelske grundlag der bruges til støtte for dette år, både er spinkle og ulogiske.

1919 er beskrevet som tidspunkt for åndelig befrielse, året som Vagttårnselskabets styrende råd blev udpeget som den trofaste træl.

    
"Den trofaste og kloge træl" blev udnævnt over Jesu husholdning i 1919. Denne træl er en lille sammensat gruppe af salvede brødre, der tjener på verdens hovedkvarter under Kristi tilstedeværelse, som er direkte involveret i at tilberede og uddele åndelig føde. Når denne gruppe arbejder sammen som det styrende råd, fungerer de som "den trofaste og kloge træl." Jw.org 2012 årsrapport

    
"På samme måde gjorde Jehova fra og med 1919 kvindens afkom til en åndelig nation." Åbenbaringsbogen - Det store klimaks er nær (Åbb) s.183§25

    
"Siden deres åndelige udfrielse i 1919 har Hans (Jehova) øjne tilstadighed været rettet imod dem." vagttårnet 1994 Mar 1 s.17 §15

Er der bibelsk grundlag for, at året 1919 har profetisk betydning?

Grundlaget for, at komme frem til 1919 bygger næsten udelukkende på åbenbaring kapitel 11. Åbenbaring 11 beskriver "to vidner", en periode på 1260 dage, en periode på 3 1/2 dage og endelig stor frygt for nationerne.

    
Åbenbaring 11
    
" vers 3: Og jeg vil lade mine to vidner profetere i 1.260 dage klædt i sæk."
   vers
7: Vilddyret, som stiger op af afgrunden, føre krig mod dem og sejre   over dem og dræbe dem. ...
   vers
9 : folkene og stammerne og tungemålene * og nationerne skal se på deres lig i tre og en halv dag ...
    vers
11: Efter de tre og en halv dag kom der livsånd fra Gud ind i dem, og de rejste sig og stod på deres fødder, og stor frygt faldt på dem, der så dem.

Nedenfor belyses de trin, som Vagttårnselskabet bruger til at retfærdiggørelsen, af hvorfor Åbenbaring 11 anvendes på dem selv og Jesu valg af dets styrende råd i 1919.

Undersøgelse vil vise, samtlige  trin som ulogiske. (Bemærk at dele af begrundelse ændrede sig i 2013, som vil blive diskuteret senere.)

    
De to vidner skal sammenlignes med den trofaste og kloge træl.

      I  Å
benbaring 11 er det første gang de to vidner omtales,  alligevel hævder Vagtårnselskabet at kunne sammenlignes med den trofaste træl i Mattæus. Kun ønsketænkning kan frembringe sådan en sammenligning.

    Vagtårnselskabet
bruger 1914 som udgangspunkt for de 1260 dage, det år, som Jesus siges begyndte at herske i himlen.

        
1914 er ikke bibelsk begrundet som værende begyndelsen på ​​Jesus himmelske regeringstid,som er et emne i sig selv.

    Vagttårnselskabet på
begynder de1260 dage i åbenbaring 11: 2,3 i december 1914.(Åbenb.bog s.164) De 1260 dage slutter ,åbenbaring 11: 2,3 i juni 1918.

    I perioden fra 1914 til 1918 er den hellige by blevet nedtrådt , angiveligt sammenlignet med de 3 1/2 år mellem Jesu dåb og hans renselse  af templet ,da han jagede pengevekslerne ud. (Åbenb.bog s.32) I juni 1918 kom Jesus for at inspicere sin jordiske organisation, der kulminerede med at Vagttårnselskabets bestyrelse endte i fængsel. (Åbb.b. sider.164.167)

        
Jesus regering siges at være begyndt i oktober 1914, men de 42 måneder / 1260 dage siges at være begyndt i december. Der er ingen forklaring på de to måneders forskydning. Dette overses simpelthen, i takt med at Vagttårnselskabet forsøger at tilpasse en tidsperiode, som ikke passer.

        
1260 dage, 3 1/2 år eller 42 måneder er baseret på en 360-dages månekalender som Jøderne anvender, men Vagttårnselskabet anvender en solkalender på 365 1/4 dag.

    
Efter 9 måneder, i marts 1919, blev Vagttårnselskabets bestyrelse frigivet. 9-månedersperioden er baseret på 3 1/2 dage i Åbenbaringen 11: 9-11. (Åbenb.b.s. 169)

        
De 1260 dage i åbenbaring 11 siges at være bogstavelige 42 måneder, men de 3 1/2 dage fra samme passage siges at være billedelige 9 måneder. (3 1/2 år = 3 1/2 år ... 3 1/2 dage = 9 måneder)

   "
Dette førte til stor frygt blandt alle andre religioner". (Åbenbaringen 11:11)

    
"Ja, der indtraf store rystelser i den religiøse verden. Jorden syntes at skride under de etablerede kirkers ledere da denne gruppe genoplivede kristene tog fat på deres gerning". Åbenb.b.s.170

        
Frigivelsen af ​​den fængslede Rutherford  var irrelevant for de fleste mennesker,  det kan næppe siges at resultatet var, at "stor frygt faldt på dem, der så dem." (Åbenbaringen 11:11)

   løsladelsen af ​​vagttårnets ledelse fra fængslet i 1919 skal svare til Jesus, som udpeger Vagtårnets ledelse som sin slave eller træl.

"Udvalgte kristne, der bestod de prøvelser de blev udsat for i årene fra 1914-1919, blev befriet fra verdens dominerende påvirkning og fra mange babylonske religiøse skikke. Denne rest af salvede gik fremad som et renset og lutret folk der villigt bragte Gud lovprisningsofre om at de var antagelige for ham." "Vagttårnet 1998 maj 15 s.17 § 5

"I 1919 kunne den lutrede trælleskarese frem til større og større virksomhed." Vagttårnet 1993 maj 1 s.16

Der er ingen grund til at tro, at frigivelsen af vagttårnsselskabets ledelse ville vise, at Jesus havde valgt dem som Hans trofaste slave. Da de forlod fængslet, fortsatte de med at udbrede  nøjagtig de samme lære som før ledelsen blev  fængslet, herunder de samme påstande, at dommedag ville komme i 1925.

"Hvor længe varede dette pusterum for for Guds kvindes afkom? Åb 12:6 siger 1260 dage. I Åb 12:14 omtales perioden som "en tid og en halv tid " , med andre ord tre og en halv tid . Begge udtryk står i virkeligheden for tre og et halvt år, som på den nordlige halvkugle strakte sig fra foråret 1919 til efteråret 1922. Dette var en periode hvori den genrejste Johannesskare kom til kræfterne og blev reorganiseret. "Åbenbaring - Det store klimaks er nær pp.184-185§26

Er det nogen der virkelig tror på, at hvad der skete med Jehovas Vidner i 1922, en tid som ingen nu levende husker, er en opfyldelsen af ​​åbenbaringsprofetien?

Ikke et enkelt trin i ovennævnte proces, der blev brugt til at komme frem til 1919, er overbevisende, det meste af argumentationen er faktisk ulogisk eller uden grundlag.

 

                        Tidsperioder brugt i Åbenbaringen

 

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1920

1922

42 måneder = december 21 -> juni21. domafsigelse

                                          

3½ dg.

 

3½ tider= forår-> efterår

26. marts 1919 frigivet

 

 

Åbenbaringen 11:2-3

 

Åb

11:9-11

 

Åbenbaringen 12:14

 

 

Ref: åbb. S 164§5 rettet vt 1/8-1994

Åbb. S

168

9 mdr.

 

 Åbb. S. 184

 

 

 

  I 2013 blev denne lære forenklet ved at fjerne 1918 fra regnestykket.

 

"For at løse dette spørgsmål begyndte Jesus at inspicere det åndelige tempel i 1914. Det inspektions- og rensearbejde omfattede en periode - fra 1914 til begyndelsen af 1919. [3] ... Slutnoter: ... Punkt 6: [3] Dette er en justering i forståelse. Tidligere troede vi, at Jesu inspektion fandt sted i 1918. " (Vagttårnet 2013 Jul 15 §.11,14)

 

Artiklen forklarer, at Jesus rensede templet to gange,  det  viser et igangværende renselsesarbejde mellem 1914 og 1919. Artiklen gør imidlertid intet for at præcisere, hvorfor 1919 har nogen skriftlig betydning, da der ikke gives støtte til, hvor længe rensningen ville forgå .

  Vagttårnet 2014. 15. nov. forbinder de 1260 dage med de 3 1/2 dage for at komme frem til 1919.

 

   "Hvor lang tid varede denne inspektion og renselse. Den strakte sig fra 1914 til første del af 1919. Denne tidsperiode indbefatter både de 1.260 dage (42 måneder) og de symboliske tre og en halv dage, der er omtalt i åbenbaring kapitel 11. " Vagttårnet 2014 15. november §.30

           
   
     
     
 
 

 

 
   

 

  Dette bliver nonsens, da vagttårnet præsenterer de 1260 dage som bogstaveligt, men de 3 1/2 dage som symbolske, men lægger  dem sammen for at understøtte tidsperioden fra 1914 til 1919. Tidslinjen er figurativ 3 1/2 dage og bogstavlig 1.260 dage. Tidslinjen giver ikke en bestemt start- og slutdato for de 1260 dage, fordi de ikke stemmer overens med en bestemt begivenhed, der omhandler se 1260 dage.

Vagttårnetsselskabet begrundelser for 1919 er uhørt, med påstanden om at de selv er  blevet udvalgt af Jesus som den eneste "rene" organisation, der repræsenterer Ham. Vagtårnetselskabet lærer, at gruppen gik ind i babylonisk fangenskap mellem 1914 og 1918. Dette kulminerede med at ledelsen af Vagttårnsselskabet, blev sendt til fængsel.

 

"Moderne historie beviser , at i løbet af verdenskrigen fra 1914-18 blev den dedikerede, døbte salvede rest af Jehovas kristne vidner bragt ind i babylonisk fangenskap.Vagttårnet 1972 Dec 1 s.724-725

 

 "Kort efter dette blev de fleste medlemmer af selskabets administrative stabe arresteret, og den 21. juni 1918 blev de idømt fængselsstraffe på 20 år. Forkyndelsen af den gode nyheder gik praktisk taget i stå". Jehovas Vidner - Forkyndere af Guds Rige s. 211

 

  I 1919 frigav Jehova dem. "1919 Selskabets ledende medarbejder løslades mod kaution den 26. marts." Jehovas Vidner - Forkyndere afGuds Rige s. 720

 

     "På tilsvarende måde blev den salvede rest i1919 udfriet fra Babylonisk, og under Guds åndeligeledelse var der åndelige Israels "jord" blevet renset." Vagttårnet 1988 Sep 15 s.15 § 21

 

  "Jehova vidners historie i nyere tid viser at nogle, som udgør en "ond tjenerskare" har gjort forsøg på at overtage ledelsen af Jehovas arbejde og hans folk. Dette var særlig tydeligt under den første verdenskrig Jehova har imidlertid renset sin organisation og gjort den fuldstændig teokratisk." Watchtower 1971 Jul 15 p.437

 

"Da Kristus  "kom" for at inspicere denne "Træl" i 1918, fandt han en salvet rest af trofaste disciple der siden 1879 havde gjort brug af dette blad og andre bibelske publikationer for at tilvejebringe åndelig "mad i rette tid ".Han anerkendte dem som sit kollektive redskab, sin "træl",og i 1919 satte han den over alt hvad han ejede på jorden.. "Vagttårnet 2007 1. april s.22§5

 

  Der er absolut ingen grundlag for nogen af disse udsagn. Der er ingen bevis for et valg af Jesus og ingen bevis for en renselse af doktrinerne. De brugte stadig korset, fejrede fødselsdage, jul,  fulgte doktriner, der er meget anderledes end i dag. Hvis Jesus inspicerede Vagttårnet i 1919, hvad han fandt, var ikke en renset organisation,  hans inspektion ville snarere have afsløret en gruppe, der er meget anderledes i forhold til i dag.:

 

*De "sidste dage" startede i 1799 og 1800' tallet var den værste tidsperiode for hele historien

*Jesus usynlige nærvær begyndte i 1874

*Jesus begyndte at herske i 1878

*Harmageddon skulle være sket i 1914

*Blod var acceptabelt som mad til kristne

* Bede til Jesus og tilbede Jehova

*Den store skare, havde himmelsk håb

*Fødselsdage og jul var accepterede fester

*Korset var på forsiden af Watchtower

*Lærer tilpasset 1800-tallets religiøse prædikanter og adventistbevægelsen,     så som pyramiderne og astrologien støttede 1914

*Stærke zionistiske støtte til en ny nation, Israel, opfyldelse af bibelprofetien

*Den trofaste og kloge træl  var ikke den salvede skare, men snarere pastor Russel  i egen person.

 

Efter dags dato gældende doktriner,var Vagttårnsselkabet i 1919 en frafalden  organisation . Vagttårnsselskabet peger på tre højdepunkter i løbet af denne periode - udgivelsen af bogen " Den fuldbyrdede hemmelighed" i 1917,  foredraget " Milioner af nulevende mennesker vil aldrig dø" i 1918. tilhørende brochure af samme titel og tidsskriftet "The Golden Age" i 1919.

 

"I sidste halvdel af 1917 overtog de trofaste forkyndere for den" diskrete slave" energisk fordelingen af bogen " den fuldbyrdede hemmelighed", inden for syv måneder var selskabets eksterne printere fuldt optaget af trykke 850.000 eksemplare. »Salg af det syvende bind er uovertruffen ved salget af enhver anden bog, der er kendt på samme tid, bortset fra Bibelen.« " Vagttårnet 1955 Apr 1, p.206(oversat fra engelsk)

 

"1918  foredraget " Denne verden er endt--Milioner af nulevende Mennesker vil måske aldrig dø  " holdes  første gang, den 24. februar, i Los Angeles, Californien. Den 31. marts, i Boston, Massachusetts,  får foredraget titlen" Denne verden er endt---Milioner af nulevende Mennesker skal aldrig dø "" Jehovas Vidner - Forkyndere af Guds Rige s. 719

 

"Et betydningsfuldt skridt hen imod at korrigere dette misforhold blev taget i 1919, da man begyndte at udgive bladet" The Golden Age" . Dette blad skulle blive et magtfuldt redskab til at forkynde  Guds rige som den eneste varige løsning på menneskehedens problemer." Jehovas Vidner - Forkyndere af Guds Rige s. 212

 

Alle tre af disse publikationer er chokerende for et Jehovas Vidner at læse i dag. Bogen Den fuldbyrdede hemmelighed skal læses for at blive troet, da det er et lavpunkt for Vagtårnsselkabets  publikationerne,  med den lære, de fremsætter nu,  er næsten alt afvist i dag.

  Brugte kopier kan stadig findes til salg online,  scannede versioner kan downloades fra archive.org/details/TheFinishedMystery eller jehovah.net.au. Titelsiden hævder, at det er "Pastor Russells posthumøse arbejde", selv om det var skrevet af Woodworth og Fisher og godkendt til udgivelse af Rutherford.

 

   Læremæssige forståelser fra denne bog. betyder, at de sidste dage begyndte i 1799, Jesus usynlige komme var 1874, og at i 1918 ville kirkerne falde, den salvede skare taget(bort rykket) til himlen. Det blev sagt at Jesus er Alfa og Omega, mens den hvide Hestes Rytter er Paven.  Engelen i Åbenbaringen 18: 1 refererer til moderne opdagelser som korrespondanceskoler, celluloid, Guddommelige Plan for Tidsaldrene, Talermaskiner, Støvsugere, Induktionsmotorer, Pasteurisering, Panamakanalen, Skosymaskiner, Undergrundsbane, Skyskrabere, Røntgen stråler og Leviathan(havuhyre) er et damp lokomotivet. Størrelsen af den støtste pyramide (Keops) bekræfter at høsten var begyndt,  afstanden fra det sted, hvor bogen "den fuldbyrdede hemmelighed" blev skrevet i Stranton til det sted hvor bogen blev trykt i New York City, blev forudsagt i Åbenbaringen 14:20. Hovedformålet med foredraget" Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø"  var at enden ville komme i 1925, med Abraham genopstået  på jorden i det år. Dette er forklaret i detaljer ved foredraget i 1925 - " Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø".

   Den gyldne tidsalder, hvoraf Woodworth var redaktør i Vagttårnsselskabet, var fyldt med en utrolige mængde ukorrekt popvidenskab og barnlig læresætninger, hvoraf nogle er citeret ved læge udsagn. Ingen af disse tidsskrifter havde sund åndelig mad, men snarere fantasifulde doktriner og løgne, der afvises af det nuværende styrende råd .

 

 

                                   Rutherford sættes i fængsel

 

 Vagttårnsselskabet spin eller udlægning af Rutherfords og hans assistenster fængsling er at de er "Babylons fanger", årsagen til, at de blev fængslet, var at bogen " Den fuldbyrdede hemmelighed" fordømte andre religioner og opfordrede til oprør imod USAs regering. I retsagen

 

         "Shaffer mod USA" (9. januar 1919) blev sagsøgte fundet skyldig i at besidde og sende kopier af bogen, Den fuldbyrdede hemmelighed , som indeholdt passagen: "  Modsat står Satan, der har sat en vis vildfarelse som bedst beskrives ved ordet patriotisme, men som i virkeligheden er mord, selve djævelens ånd. [Hvis] du siger, at det er en krig et forsvar mod ondt og uacceptabel aggression, må jeg svare, at [den] endnu ikke har beviset, at Tyskland har en vilje eller et ønske om at angribe os [selve] krigen i sig selv er forkert. Dets retsforfølgning vil være en forbrydelse. Der er ikke et spørgsmål, et emne der er tale om, en sag der står på spil, hvilket værd har livet for en blå jakke på havet eller en khaki-frakke i skyttegraven. "Det 9. retskreds appelere at" tjenesten kan hindres ved at angribe retfærdigheden af den årsag, som krigen er ført til og underminere ånden af loyalitet, der inspirerer mænd til at tilegne sig eller til at registrere sig for vederlag i deres lands tjeneste "(stone)." academic.evergreen.edu (fra juni 2007)

 

     "Efter en prøvelsens tid i periode fra 1917-1919 måtte"Jehovas folk"  erkende, at de havde handlet på måder, der ikke opfyldte Guds vilje,  de søgte tilgivelse i bøn og ændrede deres tidligere kurs. -- prædkernesbog 28:13.   Dette førte til Jehovas tilgivelse og velsignelse . Et kompromi havde været at skære sider fra Den fuldbyrdede hemmelighed. For at tilfredsstille dem, der havde påtaget sig censorens stilling. Det anden kompromi opstod, da bladet vagttårnetden 1. juni 1918 udtalte:

"I overensstemmelse med resolutionen fra april 2. 1918,  med proklamationen fra De Forenede Staters præsident den 11. maj 1918 foreslås det, at Herrens folk  gør den 30. maj en dag med bøn og bønfaldelse. "Efterfølgende bemærkninger hævdede USA og harmoniserede ikke med den kristne holdning af neutralitet. " Årbog 1975 s.119(oversat fra engelsk)

 

  Citatet fra bogen "DEn fuldbyrdede hemmelighed" ovenfor var fra  side 251 i 1917-udgaven. I stedet for at holde fast på sine overbevisninger og principper fulgte Vagttårnsselkabet, USA's regerings ordre  om at fjerne siderne 247 til 254 fra Den fuldbyrdede hemmelighed . I 1918-udgaven blev afsnittet om underrubrikken "Ud af drageens mund" reduceret fra 5 sider til 1 afsnit i 1917-udgaven, der blev fjernet fra 1918-udgaven.(pdf skanning kommer senere) Vagttårnets ledelse var ikke fængslet for at forkynde sandheden om Guds rige; det var for at tage side i politik. Deres frigivelse var ligeså stor en overtrædelse af deres principper, et resultat af at overholde regeringens ordre om at ændre, hvad de havde trykt.  Handlingerne viste at ledelsen ikke var blevet "åndeligt renset".

 

 

                                             Den onde Træl

 

     Vagttårnsselskabet har været stærkt kritisk over for tilhængere, der forlod selskabet i denne periode, og brugte næsten et århundrede til at beskrive dem som "Den onde Træl" . (Bemærk: Den doktrin, hvem er " Den onde Træl" ændrede sig i 2013)

 

       "Jehovas vidners historie i nyere tid  viser, at nogle, som udgør en " ond tjenerskare" har gjort forsøg på at overtage ledelsen Jehovas arbejde og hans folk." Vagttårnet  1/11-1971 " Guds børn efterlign det gode" §10

 

     Mange af tilhængere forlod selskabet i denne periode efter 1914 og indså at Vagtårnsselskabet var en falsk profet, med falsk undervisning om, at det"Nye verden" ville komme i 1914. Fremtrædende medlemmer trak sig væk fra organisationen og anerkendte ikke Rutherford som efterfølger og leder efter Russells død.

       

"Nogle af dem der havde haft fremtrædende stillinger indenfor organisationen, havde forladt sandheden efter broder Russells død."Jehovas Vidner - Forkyndere af Guds Rige s. 257

 

       Efter Russells død tog Rutherford kontrol over Vagttårnsselskabet. I sin sidste vilje havde Russell beskrevet en liste over 5 anbefalede navne til redaktionskomiteen. ("Vilje og Testamente af Charles Taze Russell" Watchtower 1915 Dec 1 genoptryk s. 5999) Rutherfords navn stod ikke på Russells foretrukne liste, men det forhindrede ikke Rutherford i at overtage ledelse og håndhævede dette gennem en lovlig aktion mod de øvrige direktører. Rutherford fortsatte med at færdig gørelsen af  bogen "Den fuldbyrdede Hemmelighed" uden tilladelse fra de andre direktørerne, som krævet af Vagttårnsselskabets vedtægter.

 

"Ved middagstid den 17. juli 1917 blev denne bog udgivet på spisebordet i Bethel. Som bror Russell var vant til at gøre, gav broder Rutherford en bog til hver medlem af Bethel-familien. Bekendgørelsen kom som en bombe !!! . Helt overrasket over bogens frigivelse, tog de kritiske medlemmer af bestyrelsen øjeblikkeligt fat på dette spørgsmål og gjorde det til en fem timers kontrovers over forvaltningen af selskabets anliggender. " Jehovas Vidner i det Guddommelige Formål s. 70(oversat fra engelsk.-- forgængeren for bogen jehovas vidner-- forkyndere af guds rige)

     

Vagttårnsselskabet har brugt udtrykket "onde træl" til at afskrække de tilhængere, der ikke i god samvittighed kunne tilpasse sig organisationen, som har vist sig at være en falsk profet, og angribe de direktører, der ikke kunne tilpasse sig, med den nye leder, der aggressivt tog kontrol og introducerede nye doktriner, der meget fantasifulde , lovbrud og er endnu mere pinligt at læse i dag.

    Perioden 1914 til 1919 er lavpunktet i deres historie, men i dag  beskrevet som den tid, Jesus valgte dem til at lede deres  organisation. 1914 havde vist sig at være en falsk profeti, med ikke en eneste forudsigelse for det år,  gik i opfyldelse. I 1916 døde grundlæggeren Pastor Russell,   Rutherford tog lederskab i en fjendtlig overtagelse involveret i juridiske kampe. Derfra lancerede han en platform for dramatisk at ændre religionen i løbet af de næste to årtier. Det skulle være et stort problem for alle Jehovas Vidner i dag, at grundlaget for doktrinet om 1919.   Nøglen til deres leders autoritære påstande bygger på en ubegrundet skriftlig og historisk manipulation.